sylyti

sylyti
×sỹlyti, -ija (-yja K), -ijo (-yjo K) tr. 1. Q664, R, , Sut, N, K, RtŽ su jėga reikalauti, versti: Ir įdėjo vyresniuosius, kurie žmones sylytų tatai išpildyt Bb1Mak1,53. Bet skubiai jis ateis tavęsp pats ir tave sylys bei tave vers, jog tu turėsi jam sakramentą duoti Vln9. Jie, sylydami jį, bylojo BPI404. Ant tikėjimų nepriderančių netisylija MP133. Jaunikaitis … prie kūniškų darbų iš mažens prilaikytas ir sylytas Ns1832,9. Ką ant ko sỹlyti KII390. 2. refl. N, K, M, Ilg daryti ką įtempus jėgas, stengtis: Ana sỹlijos gimdant [= gimdydama] kūdikį, t. y. ėmė ant sylos J. Sỹlykis, sỹlykis, kai patrūksi, tai kas tumet būs! Brs. Kamgi tau sỹlyties? OZ53. Kirminelis sylijos kiek galėdamas aukštyn rėploti BsPII21(Varn). Sỹlijas (bando nutrūkti) tos karvės Krč. | Reikia … sỹlytis … suprast BM38(An). 3. stiprinti: Sỹliju tą žmogų, duodamas valgyti J. \ sylyti; nusylyti; pasylyti; persisylyti; prisylyti; užsylyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nusylyti — ×nusỹlyti tr. K; N nuvarginti: Nusỹlyti yra nuvarginti nuo sylų J. | refl. N, K: Jis prie darbo labai nusisỹlyja KI64. sylyti; nusylyti; pasylyti; persisylyti; prisylyti; užsylyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasylyti — ×pasỹlyti tr. 1. N, [K] pavartoti prievartą: Gadinu, išbjaurinu, pasyliju SD69. | refl.: Neprieteliai mano gyvena ir pasisylija ant manęs Mž471. 2. refl. per daug įsitempti, persistengti dirbant: Gal tu pasisỹlijai, kad šoną sopa? Slm. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persisylyti — ×persisylyti persitempti, patrūkti: Kam taip kėlei, kad turėjai parsisylyti, t. y. trūkį gavai J. sylyti; nusylyti; pasylyti; persisylyti; prisylyti; užsylyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisylyti — ×prisỹlyti tr.; BBJdt7,10, Sut jėga priversti: Tą prisylijo jie, idant jis neštų kryžių jo VlnE206. Nė viens netur būti priverstas ir prisylytas vierosp Vln5. sylyti; nusylyti; pasylyti; persisylyti; prisylyti; užsylyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylijimas — ×sỹlijimas ( yjimas K) sm. (1) → sylyti 1; prievarta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylinti — ×sỹlinti, ina, ino žr. sylyti: 1. CII152. 2. refl. Ūd Sỹlinosi, sỹlinosi ir neišdėjo [višta kiaušinio] Lzd. sylinti; nusisylinti; pasylinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylotis — ×sylotis, ojasi, ojosi Užv žr. sylyti 2 (refl.): Iš kiekvienos valandelės Izidorius sylojos naudą dvasišką apturėti Jzm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylydinti — ×sỹlydinti, ina, ino K cur. sylyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsylyti — ×užsỹlyti tr.; Q43 priversti. sylyti; nusylyti; pasylyti; persisylyti; prisylyti; užsylyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”